Schendingen van de regelgeving inzake de verkiezingsuitgaven door politieke partijen

id
598

Aangifte

De politieke partijen met een beschermde lijstnaam en een gemeenschappelijk volgnummer die opkomen in één gewest moeten de uitgaven voor verkiezingspropaganda, alsook de herkomst van de geldmiddelen voor die uitgaven, aangeven bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van het rechtsgebied waarin de nationale zetel van de partij gevestigd is.

De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg maakt voor elke politieke partij en in viervoud een verslag inzake de verkiezingsuitgaven op.

Van 14 december tot en met 28 december 2018 wordt één exemplaar van het verslag op de griffie ter inzage gelegd. Hierop kunnen opmerkingen worden geformuleerd. Het inzagerecht behoort toe aan iedereen, alsook het recht op het formuleren van opmerkingen.

De Vlaamse Controlecommissie Verkiezingsuitgaven onderzoekt de verslagen en de opmerkingen en doet vervolgens uitspraak over de aangiften van alle ingediende verslagen. De Vlaamse Controlecommissie Verkiezingsuitgaven kan desgevallend sancties opleggen.

De Vlaamse Controlecommissie Verkiezingsuitgaven stelt een verslag op van haar controlewerkzaamheden. Ze vermeldt daarin het totaalbedrag van de verkiezingsuitgaven van elke politieke partij,  elke schending van maximumbedragen van de verkiezingsuitgaven en elke schending van het verbod om bepaalde propagandamiddelen te gebruiken, toegerekend aan de betrokken politieke partij(en), en de door de Controlecommissie opgelegde sancties. Het eindverslag van de Vlaamse Controlecommissie Verkiezingsuitgaven wordt in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt

Sancties

De sancties voor politieke partijen worden opgelegd door de Vlaamse Controlecommissie Verkiezingsuitgaven en variëren naargelang de inbreuk:

  • De politieke partij die binnen dertig dagen na de verkiezingen geen aangifte van haar verkiezingsuitgaven en de herkomst van de geldmiddelen indient, wordt gestraft met een administratieve boete van 1.000 euro per dag vertraging, met een maximum van 30.000 euro. Wanneer een politieke partij bij de aanvang van de controle van de verslagen door de Controlecommissie Verkiezingsuitgaven nog geen aangifte heeft ingediend, maant de controlecommissie de betrokken partij schriftelijk aan om de aangifte in te dienen. Indien de controlecommissie die aangifte niet ontvangt binnen een termijn van dertig dagen na de verzending van de aanmaning, verliest de politieke partij de aanvullende partijfinanciering waar ze krachtens het Reglement van het Vlaams Parlement recht op heeft, met ingang van de dag waarop die termijn verstreken is tot de ontvangst van de aangifte.
  • Bij een onjuiste of onvolledige aangifte zal de Controlecommissie Verkiezingsuitgaven de partij schriftelijk aanmanen om binnen de vijftien dagen de gegevens te corrigeren of aan te vullen. Indien de aanvulling of correctie niet binnen deze termijn wordt uitgevoerd, wordt de politieke partij gestraft met een administratieve boete van 1.000 euro per dag bijkomende vertraging, met een maximum van 30.000 euro. Indien de Controlecommissie Verkiezingsuitgaven de gevraagde aanvulling of correctie niet ontvangt binnen een termijn van vijfenveertig dagen na de verzending van de aanmaning, verliest de politieke partij de aanvullende partijfinanciering waar ze krachtens het Reglement van het Vlaams Parlement recht op heeft, met ingang van de dag waarop die termijn verstreken is tot de ontvangst van de gevraagde aanvulling of correctie.
  • De politieke partij die het maximumbedrag overschrijdt, wordt gestraft met een administratieve geldboete die gelijk is aan het bedrag van de overschrijding, met een minimum van 25.000 euro en een maximum dat overeenstemt met vier keer de maandelijkse aanvullende partijfinanciering waar ze krachtens het Reglement van het Vlaams Parlement recht op heeft.
  • Voor een inbreuk op de regelgeving inzake campagnevoering ( artikel 194 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet) kan een partij een waarschuwing krijgen of een administratieve boete van 1.000 euro tot 250.000 euro. In geval van herhaling wordt de administratieve boete verdubbeld.
  • De politieke partij die de uitgaven voor haar verkiezingspropaganda financiert met een gift of een sponsorbedrag in strijd met de giften- en sponsorregeling, wordt door de Controlecommissie Verkiezingsuitgaven gestraft met een administratieve boete ten belope van het dubbele van de overschrijding van het toegelaten giften- of sponsorbedrag.