Hoe gebeurt de aangifte en controle van de verkiezingsuitgaven van politieke partijen?

id
51

Opgelet!

Deze FAQ is van toepassing op politieke partijen met een gemeenschappelijk volgnummer en een beschermde lijstnaam.

Enkel een politieke formatie in het Vlaams Parlement die ten minste door drie leden vertegenwoordigd is kan een gemeenschappelijk volgnummer bekomen of zijn lijstnaam laten beschermen.

 

Aangifte

Modaliteiten

Uiterlijk op 13 november 2018 (30 dagen na de verkiezingen) geven de politieke partijen met een gemeenschappelijk volgnummer en een beschermde lijstnaam hun verkiezingsuitgaven en de herkomst van de geldmiddelen voor deze uitgaven aan.

Ze doen dit bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van het rechtsgebied waarin de nationale zetel van de partij gevestigd is.

Deze aangiften gebeuren op het daartoe bestemde formulier (A101).

De door de politieke partij gemandateerde persoon ondertekent het formulier.

Registratie van giften en sponsoring van meer dan 125 euro

Indien bij de aangifte van de herkomst van de geldmiddelen giften of sponsoring voor bedragen van 125 euro of meer worden vermeld, registreren de politieke partijen de identiteit van de natuurlijke personen (voor giften), respectievelijk de identiteit van de ondernemingen, de feitelijke verenigingen en de rechtspersonen (bij sponsoring), alsmede het door hen geschonken of gesponsorde bedrag.

De registratie gebeurt op het daartoe bestemde formulier (A102) en wordt ondertekend door de door de politieke partij gemandateerde persoon.

Deze gegevens worden rechtstreeks meegedeeld aan de Controlecommissie Verkiezingsuitgaven, niet aan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg.

De verstrekte gegevens moeten vertrouwelijk worden behandeld.

Controle

Verslag van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg

Uiterlijk op 13 december 2018 (binnen zestig dagen na de verkiezingen) maakt de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg voor elke politieke partij en in viervoud een verslag inzake de verkiezingsuitgaven op.

Twee exemplaren worden door de voorzitter bewaard, twee exemplaren worden aan de voorzitter van de Controlecommissie Verkiezingsuitgaven overgemaakt.

De verslagen worden op het daartoe bestemde formulier (A107) opgesteld. 

Inzage in het verslag

Van 14 december tot en met 28 december 2018 (vanaf de eenenzestigste dag na de verkiezingen gedurende 15 dagen) wordt één exemplaar op de griffie ter inzage gelegd.

Hierop kunnen opmerkingen worden geformuleerd.

Het inzagerecht behoort toe aan iedereen, alsook het recht op het formuleren van opmerkingen.

Eventuele opmerkingen worden eveneens aan de voorzitter van de Controlecommissie Verkiezingsuitgaven bezorgd.

Uitspraak Controlecommissie Verkiezingsuitgaven

Na onderzoek van de verslagen en opmerkingen doet de Controlecommissie Verkiezingsuitgaven uiterlijk negentig dagen na ontvangst, uitspraak over de aangiften van alle ingediende verslagen en stelt zij een verslag op van haar controlewerkzaamheden.

Dat verslag bevat:

  • het totaalbedrag van de verkiezingsuitgaven van elke politieke partij,
  • elke schending van artikel 190 LPKD (aangifte) en 194 LPKD (verboden propagandamiddelen), toegerekend aan de betrokken politieke partij(en) en
  • de door haar opgelegde sancties.

Als bestuurlijk rechtscollege moet de Controlecommissie Verkiezingsuitgaven evenzeer de rechten van verdediging in acht nemen; te denken valt aan het tegensprekelijk debat, de hoorplicht en de principiële openbaarheid.

Het eindverslag van de Controlecommissie Verkiezingsuitgaven wordt door de voorzitter van het Vlaams Parlement zonder verwijl naar de diensten van het Belgisch Staatsblad doorgestuurd.

Binnen dertig dagen na ontvangst wordt dit verslag in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Gelijktijdig met het onderzoek van de verslagen, controleert de Controlecommissie de registratie van de giften en de sponsoring van politieke partijen.

Sanctie bij het niet indienen van de aangifte

De politieke partij die uiterlijk 13 november 2018 geen aangifte heeft ingediend, wordt gestraft met een administratieve boete van 1.000 euro per dag vertraging, met een maximum van 30.000 euro.

Wanneer een politieke partij bij de aanvang van de controle van de verslagen door de Controlecommissie Verkiezingsuitgaven nog geen aangifte heeft ingediend, zal de controlecommissie de betrokken partij schriftelijk aanmanen om de aangifte in te dienen.

De politieke partij verliest de aanvullende partijfinanciering waar ze krachtens het Reglement van het Vlaams Parlement recht op heeft, indien de controlecommissie die aangifte niet ontvangt binnen een termijn van dertig dagen na de verzending van de aanmaning. Dit verlies gaat in op de dag waarop die termijn verstreken is tot de ontvangst van de aangifte

Sanctie bij het onjuist of onvolledig indienen van de aangifte

De politieke partij die een onjuiste of onvolledige aangifte indient, wordt door de Controlecommissie Verkiezingsuitgaven schriftelijk aangemaand om binnen vijftien dagen de gegevens te corrigeren of aan te vullen.

Indien de Controlecommissie Verkiezingsuitgaven de gevraagde aanvulling of correctie niet ontvangt binnen vijftien dagen na de verzending van de aanmaning, wordt de politieke partij gestraft met een administratieve boete van 1.000 euro per dag bijkomende vertraging, met een maximum van 30.000 euro.

Indien de Controlecommissie Verkiezingsuitgaven de gevraagde aanvulling of correctie niet ontvangt binnen een termijn van vijfenveertig dagen na de verzending van de aanmaning, verliest de politieke partij de aanvullende partijfinanciering waar ze krachtens het Reglement van het Vlaams Parlement recht op heeft. Dit verlies gaat in op de dag waarop die termijn verstreken is tot de ontvangst van de gevraagde aanvulling of correctie.

Bewaring bewijsstukken

De politieke partijen bewaren de bewijsstukken betreffende hun verkiezingsuitgaven en de herkomst van de geldmiddelen tot en met 14 oktober 2023 (gedurende vijf jaar na datum van de verkiezingen).